ALGEMENE VOORWAARDEN VANITAN


1 ALGEMEEN

 1. 1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vanitan. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Vanitan. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 2. 1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vanitan behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 3. 1.3  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene voorwaarden of bedingen van derden niet door Vanitan erkend.

 4. 1.4  Vanitan garandeert dat het geleverde product beantwoorden aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2 LEVERING

 1. 2.1  Levering vind plaats zolang de voorraad strekt.

 2. 2.2  InhetkadervanderegelsvandekoopopafstandzalVanitanbestellingentenminstebinnen5werkdagen

  uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 3. 2.3  Aan de leveringsplicht van Vanitan zal, behoudens tegen bewijs, zijn voldaan zodra de door Vanitan geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering

 4. 2.4  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3 PRIJZEN

 1. 3.1  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 2. 3.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 3. 3.3  Alle prijzen op de site zijn inEuro’s en inclusief btw.

 

4 BETALING

 1. 4.1  Betaling dient volledig bij vooruitbetaling of levering onder rembours te geschieden.

 2. 4.2  Betaling zal geschieden op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waar in is gedeclareerd.

 3. 4.3  De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de

  ondernemer te melden.

 4. 4.4  In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om

  de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

5 INCASSOKOSTEN

 1. 5.1  Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van koper.

 2. 5.2  Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 3. 5.3  In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

6 RETOURZENDINGEN

 1. 6.1  Retour zendingen zonder voorafgaande toestemming van verkoper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan komen alle aan de zending verbonden kosten ten laste van de koper. Het staat verkoper in dat geval vrij de goederen voor rekening van koper bij derden op te slaan of zelfs ter beschikking van de koper te houden.

 2. 6.2  Retourzendingen, die door verkoper niet zijn aanvaard, ontheffen koper in geen opzicht van betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 4.

 3. 6.3  Retourzendingen geschied nimmer voor rekening en risico van koper.

 

7 GEGEVENSBEHEER

 1. 7.1  Indien u een bestelling plaatst bij Vanitan, dan worden uw gegevens opgenomen in het klanten bestand van Vanitan. Vanitan houd zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 2. 7.2  Vanitan respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 3. 7.3  Vanitan maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Indien u deze mailing niet wenst te ontvangen dan kunt u dit aan Vanitan doorgeven en zult u van deze lijst verwijderd worden.

 4. 7.4  Indien u zich via de website aanmeld voor onze nieuwsbrief dan blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, onze acties en eventuele kortingsaanbiedingen. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan dient u zichzelf via onze website af te melden en zult u uit deze lijst verwijderd worden.

 

8 VRIJWARING

 1. 8.1  De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen op gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 2. 8.2  Indien koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

9 GARANTIE

 1. 9.1  Vanitan garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product zoals door de fabrikant van het product is gesteld.

 2. 9.2  De garantietermijn van Vanitan komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Vanitan is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 3. 9.3  De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan op terugzending aan Vanitan) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Vanitan. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Vanitan schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bewaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 4. 9.4  Indien klachten van de afnemer door Vanitan gegrond worden bevonden, zal Vanitan naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Vanitan en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste van het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Vanitan) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Vanitan gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Vanitan voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 1. 9.5  Vanitan is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet- leidinggevend personeel.

 2. 9.6  Deze garantie telt niet indien: A) en zo lang de afnemer jegens Vanitan in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Vanitan en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

10 AANBIEDINGEN

10.1Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
10.2Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoud Vanitan zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan

af te wijken.
10.3Mondelinge toezeggingen verbinden Vanitan slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 10.4Aanbiedingen van Vanitan gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
10.5Vanitan kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen

dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 10.6Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk

overeengekomen.

 

11 OVEREENKOMST

11.1Een overeenkomst tussen Vanitan en klant komt tot stand nadat een bestelling door Vanitan op haalbaarheid is beoordeeld.

11.2Vanitan behoud zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

12 AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

12.1Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Vanitan gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

13 OVERMACHT

13.1Vanitan is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

13.2Onder overmacht word verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van de leveranciers en/of fabrikanten van Vanitan alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13.3Vanitan behoud zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig word gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vanitan gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13.4Indien Vanitan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

14 AANSPRAKELIJKHEID

14.1Indien verkoper toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is verkoper slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade tot maximaal het aankoopbedrag, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie en door de verzekeringsmaatschappij van verkoper word uitgekeerd. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

14.2Koper is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij verkoper te melden.

14.3Koper vrijwaart verkoper voor alle schade die verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaat is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door de koper.

 

15 EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1Eigendom van alle door Vanitan aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Vanitan zolang de afnemer de vorderingen van Vanitan uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichte werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de Vorderingen van Vanitan wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zaken boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

15.2De door Vanitan geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

15.3De afnemer is niet bevoegd de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

15.4De afnemer heeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Vanitan of een door Vanitan aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Vanitan haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

15.5Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Vanitan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

15.6De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Vanitan.

 

16 RECLAME

16.1Klachten over de geleverde dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven ter kennis te worden gebracht aan verkoper binnen tien werkdagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de koper.

16.2Reclames die verkoper bereiken na het verstrijken van de reclames betreffende verwerkte of bewerkte producten, kunnen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding geven.

16.3Koper is verplicht op verzoek van verkoper de zaken waarover deze reclameert aan verkoper te retourneren.

16.4Klachten inzake facturen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na factuurdatum verkoper hebben bereikt.

16.5Het indienen van klachten/reclames ontslaan koper niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

 

17 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

17.1Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
17.2Van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Vanitan en koper, welke niet in onderling

overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam

kennis, tenzij Vanitan er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van geschillen die behoren tot competentie van de kantonrechter.